NOX resa - AI med människan i centrum

Vi står inför en tid av explosionsartad innovation där generativa AI skapar en framtid med både stora möjligheter och svårbedömda risker. För att navigera denna snabba utveckling har vi på NOX Consulting sedan 2020 integrerat AI i vårt dagliga arbete, styrt av våra kärnvärderingar: Kraft, Mod, Ansvar och Amore.

För fyra år sedan byggde vi vår egen AI för att ersätta en av våra mest repetitiva och tidskrävande manuella processer. Vi valde att använda kraften i maskininlärning, särskilt BERT-modellen, för att hantera nyanser och komplexiteter som traditionell automation inte kunde hantera. Målet var att frigöra tid för våra medarbetare så att de kunde fokusera på det vi människor gör bäst: att bygga relationer och sprida omtanke och kärlek.

Sedan dess har vi lärt oss mycket om grunderna i AI, dess styrkor och begränsningar men framförallt att implementeringen av ett specialiserat AI-system både är ekonomiskt- och tidsmässigt krävande, speciellt för ett litet bolag. Men med den snabba utvecklingen av generativa AI har ingången till att förstå och använda AI förändrats. Idag har vi GPT-assistenter till varje anställd och lägger stort fokus på utbildning för att löpande hålla jämna steg med utvecklingen och ta del av styrkan i nya versioner och nya verktyg på marknaden. Detta har gjort att vi snabbt kunnat öka vår kunskap i AI som verktyg, och parallellt fortsatt utvärdera vårt nästa steg för att integrera den nya generationen av generativa AI i våra processer. När tekniken är mer mogen kan vi göra mer specifika process implementationer och anpassningar.

Att lära känna och förstå människor och företag, och att värna om miljön är centralt för oss. Det representeras också tydligt i våra värdegrundsord: Amore och Ansvar. Detta samtidigt som vi även vill ha Modet och Kraften att utvecklas med den nya tidens tekniker. Administrativa uppgifter som i grund handlar om datalagring och datakvalité och gärna blir mycket repetitiva vill vi effektivisera bort så mycket som möjligt och samtidigt ha en grundinställning kring AI att det ska användas hållbart i så hög utsträckning som möjligt. 

Med dessa två grundtankar i åtanke – att låta våra medarbetare fokusera på det de gör bäst på ett hållbart sätt och att använda AI där det verkligen kan överträffa traditionell automation – tror vi att vi kan få det bästa av två världar. Genom att förena mänsklig kreativitet och empati med AIs analytiska kraft tror vi att den fulla styrkan i verktyget kan utnyttjas.
Genom våra erfarenheter från att själva ha dykt ner i AI under dessa år inser vi att förmågan att fatta kloka beslut kring AI kräver en djupgående insikt i både teknikens ljusa och mörka sidor. AIs potential att revolutionera arbetsprocesser och skapa nya möjligheter är enorm och därför är det avgörande att ha en gedigen förståelse för hur AI fungerar och hur det påverkar oss som individer, företag och samhälle.


Bara då kan vi säkerställa att vi inte bara anpassar oss till framtiden, utan också aktivt formar den.

Här är 8 learnings vi vill ge andra bolag kring den nya tidens AI

 1. Få med ledningsgruppen att testa AI på riktigt

  För att lyckas med AI-implementering är det viktigt att få med ledningsgruppen på tåget. Uppmuntra ledarna att själva testa och använda AI-verktyg i sitt dagliga arbete. Genom att själva testa kan de bättre förstå teknologins potential och utmaningar, vilket i sin tur underlättar beslut om investeringar och strategisk inriktning. När ledningsgruppen aktivt använder AI sätter det också en positiv ton för resten av organisationen och visar att företaget är engagerat i att omfamna ny teknologi.
 2. Utbilda och involvera medarbetarna

  För att effektivt integrera AI i verksamheten är det avgörande att utbilda personalen. Se till att medarbetarna förstår potentialen och begränsningarna med AI, samt hur de kan använda de verktyg som finns tillgängliga. Löpande utbildning och workshops kan hjälpa till att hålla alla uppdaterade och engagerade i AIs möjligheter.
 3. Skapa en ambassadörsgrupp

  Utse en grupp medarbetare som kan fungera som AI-ambassadörer inom företaget. Dessa personer bör ha ett starkt intresse för AI och vara villiga att lära sig mer om teknologin. Deras roll är att sprida kunskap, stödja kollegor och fungera som en brygga mellan teknik och verksamhet. Genom att ha dedikerade ambassadörer kan företag säkerställa att AI-initiativ får bred förankring och stöd i hela organisationen.
 4. Balans mellan AI och mänsklig kompetens

  Låt AI sköta de uppgifter som det är bäst på, medan människor fokuserar på det som kräver empati, kreativitet och relationer. Detta innebär att AI ska användas som ett verktyg för att frigöra tid och resurser för medarbetarna, så att de kan fokusera på kärnverksamheten och de uppgifter där mänsklig interaktion är avgörande
 5. Övervaka och utvärdera kontinuerligt

  Implementeringen av AI är en pågående process. Övervaka AI-systemens prestanda och deras påverkan på verksamheten kontinuerligt. Var beredd att justera och förbättra systemen baserat på feedback och nya insikter. Detta hjälper till att säkerställa att AI förblir ett värdefullt verktyg som ständigt utvecklas och anpassas efter företagets behov.
 6. Identifiera och prioritera rätt processer

  Fokusera på att införa AI där det kan ge störst nytta. Börja med att identifiera repetitiva och tidskrävande uppgifter som kan automatiseras. Analysera sedan var AI kan komplettera mänsklig arbetskraft, till exempel genom att hantera stora datamängder eller genomföra komplexa analyser som är svåra för människor att utföra snabbt.
 7. Säkerställ datakvalitet och etisk användning

  AI är bara så bra som den data det tränats på. Se till att företagets data är korrekt, relevant och uppdaterad. Samtidigt är det viktigt att ha en tydlig policy för etisk användning av AI, som inkluderar att skydda kundernas integritet och säkerställa att AI-beslut inte är partiska eller orättvisa. 
 8. Låt hållbarheten ha en naturlig plats

  AI är en enorm energislukare, både i tränandet av neurala nätverk och i användningen. Därför är det viktigt att inkludera hållbarhet som en del av utvärderingen av AI-implementation och de policys man som bolag skapar kring AI. Var medveten om att AI inte alltid är lösningen på alla problem; ibland finns det mindre energikrävande lösningar som kan utföra uppgiften lika bra. Genom att överväga hållbarhetsaspekter kan vi minska vår miljöpåverkan samtidigt som vi implementerar effektiva teknologiska lösningar.


NOX resa - AI med människan i centrum
Maria Hjorth 17 juni, 2024
Dela detta inlägg
Säkerhet i fokus - Lärdomar från NOX Cybersäkerhetskväll